תנאי שימוש

תנאי שימוש להזמנת שירותים מ-Doctor Words

ברוך בואך! "Doctor Words" (להלן: "הספק") מברך אותך עם כניסתך לאתר.

הספק מציע את שירותיו באתר www.doctorwords.co.il או www.doctorwords.com (להלן: "האתר" או "אתר הספק") בכפוף לתנאי השימוש שלהלן (להלן: "התנאים" או "תנאי השימוש").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לכלל המינים ואין בכך כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

השימוש באתר הספק וקבלת שירותיו השונים (להלן: "התקשרות העסקית") מותנים בקריאה, בהבנה ובהסכמה שלך לתנאי שימוש אלו. מובהר בזאת מעבר לכל ספק כי כל התקשרות עסקית בין הלקוח לבין הספק כפופה ומותנית באופן מוחלט להסכמתך לתנאים אלו, ללא סייג.

מונחים:

המונחים "משתמש" או "לקוח" בתוכן זה משמעם כל אדם או מוסד או גוף עסקי או כל ישות או גוף אחרים אשר יוצר קשר מסוג כל שהוא עם הספק או עושה שימוש מכל סוג באתר הספק.

המונח "תוצרים" בתנאי שימוש אלו זה משמעו תוצרי כתיבת ו/או עריכת תוכן לסוגיהם השונים לרבות הגהה של תכנים קיימים, כתיבת תכנים מכל סוג וכל תוצר או פרי עבודה של שירות המסופק למשתמש במסגרת ההתקשרות העסקית בין המשתמש לבין הספק.

המונח "מפיץ" בתוכן זה משמעו עוסק או בית עסק או חברה או עמותה או מוסד או ארגון (ההגדרות עשויות להשתנות ממדינה למדינה ), אשר נרשם לתוכנית המפיצים של הספק בטופס הייעודי שבאתר הספק ושהצטרפותו לתוכנית המפיצים אושרה בכתב על ידי הספק.

המונח "ימי עסקים" בתוכן זה משמעו ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, ימי חג, ימי שבתון ומועדים. תקופות חול המועד של חלק מן החגים אינן נספרות כיום עסקים מלא, אלא כחצי יום עסקים לכל היותר. בחגים מסוימים לא ייחשבו ימי חול המועד כימי עסקים כלל. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לחישוב דדליין לפרויקט ספציפי, יישלח ללקוח עדכון מדויק מראש על התאריך האחרון להגשת התוצרים ללקוח, באופן שמביא בחשבון את הקריטריונים הללו וקריטריונים אחרים שמשתתפים בקביעת הדדליין (כגון אורך וכמות התכנים שהוזמנו).

התנאים:

כללי:

א. הספק מתפעל אתר זה כשירות לקהילת בעלי העסקים וצרכני כתיבת תוכן בכלל, מגיל 18 ומעלה (או בגיל צעיר יותר, בכפוף להסכמת האפוטרופוס).

ב. אין במידע הניתן באתר כדי לחייב את הספק לרבות עובדיו ונציגיו, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על הספק תוצריו ושירותיו. האתר, לרבות קישורים לאתרי צד שלישי אינם מיועדים למתן יעוץ למשתמש. המידע הניתן באתר נועד לסייע למשתמש על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד.

ג. השירות מוצע למשתמש תחת אחריות תיקונים ללא תשלום ואחריות זו מוגבלת לעד שני סבבים של בקשות תיקונים לכל תוצר. בהקשר זה:

 1. מובהר בזאת שאחריות התיקונים חלה אך ורק על מידע שהעביר הלקוח לספק לפני תחילת העבודה – ולא על מידע, הנחיה או בקשה שהלקוח העביר לאחר שהתוכן כבר נכתב.
 2. למען הסר ספק, לא יתקבלו בקשות לתיקון תוכן עקב הנחיות/מידע/בקשות וכיוצ"ב שלא נמסרו לספק עוד בשלב האפיון, לפני יצירת התוצרים.
 3. כאשר אחריות התיקונים תקפה, על הבקשות לתיקונים להיות מוגשות בכתב לכתובת info@doctorwords.co.il או למנהל הפרויקט ולכלול את פירוט כל הנושא/ים הדורשים תיקון. לא יתקבלו בקשות חוזרות לתיקון נושאים שניתן היה לפרט כבר במסגרת הבקשה הראשונית לתיקון, כך שאין לפצל את הבקשות לתיקון לזמנים שונים אלא על הלקוח לרכז את כלל ההערות כבר בבקשתו הראשונה לתיקון.
 4. לשם הבהרה נוספת, סבב התיקונים הראשון נועד לספק מענה ללקוח במקרים שבהם הספק לא הבין נכון את כוונת הלקוח באפיון, או פירש לא נכון את הנחיית הלקוח, או מקרים שבהם בעת יצירת התוכן הספק לא הביא בחשבון הנחייה זו או אחרת של הלקוח וזאת בתנאי שהנחייה זו ניתנה לספק לפני תחילת העבודה, קרי לפני שהספק מאשר ללקוח שהתחיל תהליך העבודה על התוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח. באופן דומה, סבב התיקונים השני נועד כדי לספק מענה ללקוח במקרים שבהם הספק לא הבין נכון את כוונת הלקוח בהערה זו או אחרת שהעביר הלקוח לספק במסגרת סבב התיקונים הראשון.
 5. עוד למען הסר ספק, אין מטרת סבבי התיקונים להוסיף מידע חדש שעל הספק להביא בחשבון, אלא רק לאפשר לספק לגשר על פערים שנוצרו בין הנחיותיו של הלקוח שניתנו לספק לפני תחילת העבודה או סבב התיקונים לבין התוצרים שהוגשו ללקוח על ידי הספק.
 6. כאשר אחריות התיקונים אכן תקפה – מתחייב הספק לתקן את התוכן לפי מפתח של 4 ימי עסקים לכל יחידת תוכן בודדת (עד 250 מילים ליחידת תוכן) – כאשר הספירה של ימי עסקים אלו מתחילה מיום למחרת היום שבו קיבל הלקוח אישור במייל חוזר מאת הספק ובו אישור כתוב על כך שניתן אכן לבצע את התיקון תחת אחריות התיקונים שמציע הספק.

ד. זכויות היוצרים בפרסומי הספק שייכות לספק. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, טבלאות, תרשימים ויישומי תוכנה ( להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. כל שימוש בלתי מורשה בחומר המוגן יהווה הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר וכן חוקים ותקנות רלוונטיים.

ה. התוצרים שהוזמנו מהספק שייכים ללקוח ובאפשרותו לבחור לפרסם את התוצרים בכל פלטפורמה או מס' פלטפורמות כבחירתו, בכל מספר פעמים כבחירתו, ואף לערוך בהם שינויים כראות עיניו. במקביל לכך, לספק שמורה הזכות להציג את התוצרים כדוגמאות לפרי עבודתו, לרבות הצגת קישורים ישירים לפלטפורמות שבהן פורסמו התוצרים, כולל לאתר הלקוח לשם הצגת התוכן שפורסם בו כפרי עבודתו של הספק, וזאת ללא קבלת אישור מצד הלקוח להציג את התוצרים הללו לצד ג'. כמו כן, בכפוף לאישור מצד הלקוח, רשאי יהיה הספק להציג את שם הלקוח כלקוח עבר, את שם העסק של הלקוח ואת כתובת האתר שלו, בין אם במסגרת אזור ייעודי המציג לראווה את לקוחות הספק (לדוגמה אזור "בין לקוחותינו" הנפוץ באתרים רבים ברשת) ובין אם במסגרת פרסומים אחרים מאת הספק, לרבות (אך לא רק) תקשורת באמצעות הדואר האלקטרוני.

ו. באתר נמצאים לינקים (links) (להלן: "קישורים") לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לספק (להלן: "אתרי צד שלישי"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן המלצה או העדפה על ידי הספק לרבות עובדיו ונציגיו לאתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, למוצרים, או לשירותים המוצגים בהם. הסדר בו מופיעים הקישורים באתר אינו מעיד בהכרח על טיב או חשיבות האתרים אליהם הם מובילים. תוכנם של אתרי צד שלישי עשוי להשתנות ולהתעדכן בכל זמן. הספק יעשה כמיטב יכולתו לעדכן את תיאורי אתרי צד שלישי באתר הספק באופן שלם ומדויק ככל האפשר. אולם, אין ביכולת הספק להבטיח כי התיאור המוצג באתר הספק הוא הנכון, המתאים והעדכני ביותר. בשום מקרה הספק לא יהיה אחראי לכל נזק כספי, אובדן, הפסד או אחר שייגרם למשתמש מהסתמכות על המידע שמופיע באתרי צד שלישי שאליהם המשתמש הגיע באמצעות השירות והקישורים שבאתר הספק. הספק לרבות עובדיו ונציגיו ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן למשתמש שינבעו במישרין ו/או בעקיפין, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, לרבות כל כישלון בביצוע, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו התקשורת, וירוס מחשב, השמטה, הפרעה, מחיקה, גנבה או השמדה של רשומה, גישה בלתי מורשית אל רשומה, שימוש בלתי מורשה ברשומה או כל נזק אחר שייגרם למשתמש, הנובעים מגלישה באתר הספק, שימוש בו ו/או בתוכנו, ו/או עקב כניסת המשתמש לאתרי צד שלישי.

ז. בכוונת הספק להשיב לפניית המשתמש באתר אליו (באמצעות הטלפון, הודעה כתובה או מילוי טופס יצירת הקשר) בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה במחשבי הספק. הספק ישיב לפנייה זו באמצעות הדואר האלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות הטלפון אל מספר הטלפון, כפי שצוין בפנייה. הספק יעשה מאמץ מקסימלי על-מנת לממש כוונה זו. עם זאת, מימוש הכוונה נתונה לתקינות משאבי התקשורת של הספק (ובכלל זה תקשורת הדואר האלקטרוני), לזמינות עובדיו ולאופי הפנייה. כל פנייה אל הספק בהקשר של מימוש ההתקשרות העסקית עם לקוחותיו תיענה אך ורק לאור תנאי השימוש ו/או התנאים המצוינים בעמוד בו בוצעה ההזמנה ו/או בהצעת המחיר שהוגשה ללקוח – שהם המסמכים המפרטים את מהות ההתקשרות העסקית בין הספק לבין הלקוח. פניית המשתמש אל הספק ייתכן שתקבל מענה בתוך פרק זמן קצר ואף ייתכן שתפורסם גם בעמוד "איך זה עובד?" שבאתר הספק. מובהר בזאת כי הספק לרבות עובדיו ונציגיו לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שינבעו במישרין ו/או בעקיפין, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי בשל עיכוב הספק להשיב לפניית המשתמש באתר אליו.

ח. הספק רשאי לשנות בכל עת את מבנה האתר הכולל את השירות, עלותו, מראהו, היקפו וזמינותו של השירות הניתן בו וכל היבט אחר הכרוך בו – והכל, מבלי לציין את ביצוע העדכון ותוכנו. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי הספק בגין ביצוע, ו/או אי-ביצוע שינויים כאמור, ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם ו/או אי-ביצועם. כל השינויים האמורים בתנאים יופיעו "כמות שהוא" ("AS IS") באתר הספק בעמוד זה. כאשר המשתמש נכנס לאתר הספק ו/או עושה בו שימוש לאחר שבוצעו שינויים בתנאים, הוא מסכים שאותם שינויים יחייבו אותו ללא סייג.

ט. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו, על-פי התנאים שלעיל, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.

י. השם "Doctor Words" וסימני המסחר של "Doctor Words" (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של "שיווק ופרסום" (מספר עוסק 558261368) בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמת בעלי העסק בכתב ומראש.

מבצעים:

יא. תנאי מבצע כתיבת מאמרים במחיר היכרות: מחיר המבצע הינו עבור ההזמנה הראשונה בלבד ומוגבל לתוכן אחד לכל לקוח בלבד.

 1. למען הסר ספק, אף שהאתר מאפשר זאת, לא ניתן להזמין במבצע זה יותר מאשר תוכן אחד בודד בלבד לכל לקוח. הזמנות שיכילו יותר מאשר מאמר אחד במבצע היכרות או לקוחות שיזמינו יותר מפעם אחת מאמר במחיר מבצע ההיכרות – תכובד רק הזמנתם הראשונה ואילו לגבי מאמרים נוספים במבצע היכרות יבוצע זיכוי וההזמנה לא תכובד.
 2. במסגרת המבצע, הזיכוי על סך עד 200 ₪ הינו למזמינים חבילה בת לפחות 30 תכנים דרך האתר בתוך 45 יום מביצוע הזמנת המבצע ללקוחות חדשים. ההטבה של מאמר במתנה הינה לרוכשי חבילה בת לפחות 30 תכנים דרך האתר בכל שלב בעתיד. כדי לממש את ההטבה ואת הזיכוי, על הלקוח לפנות במייל למנהל הפרויקט שלו או לכתובת info@doctorwords.co.il על מנת לקבל קישור ייעודי, ולבצע את ההזמנה אך ורק דרך הקישור שנשלח אליו. כל שימוש אחר בזיכוי או בהטבה לא יכובד ועשוי, בכפוף לשיקול דעתו של הספק, להוביל לביטול העסקה.
 3. עוד למען הסר ספק, גובה הזיכוי על סך עד 200 ₪ נקבע בהתאם לכמות התכנים שבהזמנה. פרטים נוספים יימסרו על ידי מנהל הפרויקט או על ידי צוות האתר בהמשך לפנייה שתתקבל מאת הלקוח במייל, כאמור.

יב. תנאי המבצע הנחה לשנה שלמה: לקוח המזמין שירותים מאת הספק או מקבל ממנו הנחת כמות – יכול לקבל הנחה גם לטובת הזמנות נוספות שיבצע במרוצת 365 יום ממועד אספקת התוצרים. ההנחה תינתן באמצעות קופון שיונפק ללקוח מאת הספק ויישלח אליו. מובהר בזאת כי הספק רשאי לשלוח ללקוח הודעות בכתב ו/או בטלפון בנוגע לשימוש בהנחה ובנוגע לתוקפה, והלקוח יוכל בכל עת לבקש להפסיק לקבלן (עד לרכישה הבאה, שלאחריה יחזור הספק לתזכר את הלקוח). כל הזמנה הכוללת את הנחת המבצע לשנה שלמה תחדש את תקופת המבצע לשנה נוספת ממועד אספקת התוצרים של אותה ההזמנה.

השלמת הזמנה ותחילת ספירת הדדליין לכל שירות מאת הספק:

יג. כל הזמנה שהיא, גם אם שולמה, אינה תנאי מספיק על מנת לקבל את התוכן שברצונך להזמין.

 1. על מנת לקבל את התוכן עליך, הלקוח, למלא אפיון מסודר שישלח אליך במייל ו/או יוצג לך באתר לאחר ההזמנה.
 2. כדי שהתוכן יעמוד בציפיותיך – הנך מאשר בזאת כי מובן לך שפרק הזמן לספירת לוחות הזמנים לא יחל עד אשר האפיון לא מולא על ידך כראוי, כולל מתן מענה מצדך לשאלות (אם תהיינה) מאת נציגי Doctor Words והשלמת פרטים או מסירת נתונים ומידע שעל פי קביעת הספק נדרשים לטובת כתיבת התוכן עבורך.
 3. מובהר בזאת כי רק לאחר שלמיטב שיפוטו של הספק יהיה המידע המלא בידי נציגינו – אז ורק אז תחל העבודה בפועל.
 4. כמו כן, מודגש מילוי והגשת מסמך האפיון על ידי הלקוח הוא חלק אינטגרלי מתהליך קליטת הלקוח לפני תחילת העבודה בפועל, וכי הלקוח מתחייב למלא את האפיון בצורה נאותה, שתעביר לספק את המידע הנחוץ לשם יצירת התוכן.
 5. עוד מובהר בזאת כי הדדליין לפרויקט לא ניתן לקביעה עד שהאפיון וכל המידע נמצא בידי הספק. על כן, כל דדליין לכל פרויקט מתחיל להיספר רק לאחר אישור בכתב מאת מנהל הפרויקט או מאת נציג הספק כי יש בידי הספק את כל המידע לספק.
 6. לאור כך, על מנת לזרז את הפרויקט, יש להגיש את האפיון בזמן ולספק בהקדם האפשרי את המידע שנציגינו עשויים לבקש ממך בהמשך לו.

לוחות זמנים:

יד. בהתאם לכמות ולאורך* התכנים שבהזמנה, בכוונת הספק למסור את התוכן שהוזמן דרך האתר בהקדם האפשרי ובד"כ בתוך:

 • תוכן בודד – תוך 3-7 ימי עסקים.
 • עד 10 תכנים – תוך 4-10 ימי עסקים.
 • עד 15 תכנים – תוך 7-14 ימי עסקים.
 • עד 30 תכנים – תוך 10-21 ימי עסקים.
 • עד 100 תכנים – תוך 15-35 ימי עסקים.
 • עד 200 תכנים – תוך 30-60 ימי עסקים.

* לצורך ספירת הימים בלוחות הזמנים לעיל, האורך המינימלי לספירה של תוכן מסוים הוא 400 מילים, גם אם בפועל התוכן שהוזמן הוא קצר יותר.

לוחות הזמנים המדויקים יימסרו למשתמש באופן מסודר על ידי מנהל הפרויקט, לאחר השלמת ההזמנה במלואה, כולל האפיון וכל המידע שיידרש כאמור בסעיף יג בתנאים אלו. ספירת פרק הזמן שאליו התחייב הספק מתחילה ביום העסקים שלמחרת אישור מנהל הפרויקט כי כל המידע הנחוץ לכתיבה אכן סופק על ידי הלקוח, כולל מילוי מסמך האפיון על ידי המשתמש שכאמור ישלח אליו בדואר האלקטרוני ו/או יוצג בפניו באתר, כמו גם מענה על כל השאלות שיעביר מנהל הפרויקט ו/או נציג הספק. בקשות לדדליין שונה יבחנו בנפרד ויסוכמו בכתב בלבד. במקרים מסוימים, עקב מורכבות התוכן, לוחות הזמנים עשויים להתארך בתיאום עם מבצע ההזמנה.

הגבלת אחריות והגדרת מקום שיפוט

טו. הספק לרבות עובדיו ונציגיו ו/או כל צד אחר המעורב בפעילות הספק והאתר בכל צורה שהיא, לא יישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שיגרמו ללקוח כתוצאה של שימוש בתוכן שקיבל הלקוח מהספק והאמור נכון לכל נזק ו/או אובדן שיגרמו ללקוח במישרין ו/או בעקיפין, כולל כל נזק מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, לרבות כל כישלון בביצוע, פגם, פגיעה במוניטין, שיווק מוטעה או משפטים בגוף התוכן הכוללים אמירות שאינן מדויקות, פגיעה במיקום האתר בו יפורסם התוכן שהתקבל מהספק, טענות של צד שלישי לגבי המסר שבתוכן או אופיו, ומשקיבל הלקוח את התוכן והחליט לעשות בו שימוש לא תבוא מצידו כל טענה אל הספק בכל השלכה אשר שתהא לשימוש של הלקוח בתוכן והספק יהיה פטור מכל צורך בפיצוי הלקוח עקב כל השלכה שתהא לשימוש של הלקוח בתוכן.

טז. על תנאי שימוש אלה ועל עצם השימוש באתר, כמו גם על כל אספקט אחר של פעילות הספק, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים ו/או השימוש באתר ו/או פעילות הספק בכל מישור הינו בבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע ובבית משפט זה בלבד.

תכנית מפיצים

יח. אנשי מקצוע, בתי עסק וחברות המספקים שירותי שיווק לעסקים, קידום עסקים, בניית אתרים לעסקים, קידום אתרים עסקיים בתוצאות החיפוש ו/או או שירותים כלשהם המצריכים כתיבת תוכן עבור לקוחותיהם העסקיים, יכולים להגיש בקשה להירשם לתוכנית המפיצים של Doctor Words במטרה להציע ללקוחותיהם שירותים שונים שניתנים מאת הספק – וזאת תחת המיתוג שלהם כ-"מפיץ" (להגדרה מלאה ראה אזור "מונחים" בתנאי שימוש אלה).

יט. פעילות המפיץ מול הספק מותנית בהסכמה של המפיץ לתנאי השימוש של הספק במלואם. כל פעילות של המפיץ שלא בהתאם לתנאי השימוש של הספק אינם מחייבים את הספק מכל בחינה והספק לא יישא בכל סוג של אחריות, קנס או השלכה מסוג כל שהוא שנובעת מפעילות המפיץ.

כ. המפיץ מתחייב להעביר ללקוחותיו את החלקים הרלוונטיים בתנאי שימוש המפורטים במסמך זה, לרבות זמני אספקת התכנים וכן כל מידע נוסף הרלוונטי לאופן פעולת המפיץ מול לקוחותיו, כולל מתוך הסעיפים שבהמשך מסמך זה וגם מתוך סעיפים קודמים במסמך זה.

כא. מובהר בזאת כי המפיץ לא יוכל להפנות את לקוחותיו לקיים כל סוג של תקשורת או מגע עם הספק. התקשורת היחידה תתקיים בין המפיץ לבין הספק, ובין המפיץ לבין לקוחותיו. בהתאם לכך, על המפיץ להימנע מלהפנות את לקוחותיו לקיים תקשורת או מגע מכל סוג עם הספק. למען הסר ספק, במסגרת הפעילות תחת תכנית המפיצים, לא ניתן לשלם תחת חשבון המפיץ באמצעי תשלום השייך ללקוח של מפיץ. מובהר בזאת כי כל רכישה תחת תכנית המפיצים תתבטא בהנפקת חשבונית על שם המפיץ ושליחת החשבונית לכתובת המייל של המפיץ ולא של המשלם.

כב. עוד מובהר כי אם לקוח של מפיץ יפנה ישירות אל הספק, אין הספק יכול להבטיח כי נציגי הספק יוכלו לזהות זאת ולשייך את הלקוח למפיץ – ובמקרה כזה הלקוח עשוי לקבל שירות ישירות מאת הספק, להיכנס למערך השיווק של הספק ולקבל פרסומים, שיחות ומסרים שנועדו לקדם עסקה ישירות בין הספק לבין הלקוח. בכל מקרה שבו פנה לקוח אל הספק, נציגי הספק יספקו לו מענה בכפוף לשיקולי הספק ללא קשר להיות הלקוח בקשר עם מפיץ.

כג. המפיץ משווק את שירותי הספק תחת המיתוג של המפיץ. בהתאם לכך, באחריות המפיץ לוודא שקיים תיאום ציפיות מלא בין המפיץ לבין הספק ובין המפיץ לבין הלקוח של המפיץ, באופן שיאפשר ללקוחותיו לקבל את התוכן הנכון והמתאים לצורך שלהם. תיאום ציפיות זה כולל את הסעיפים הבאים (אך לא מוגבל רק להם):

 1. בכל שירות שמעניק הספק למפיץ או ללקוחות המפיץ (להלן: "פרויקט"), כל המידע הנדרש לטובת אספקת השירותים והתוצרים מאת הספק יועבר לספק באמצעות טופס אפיון שיעמיד הספק לרשות המפיץ, כאשר מידע שלא ניתן להעביר בטופס זה (כגון סרטון, תמונה או פירוט טכני) יועבר מהמפיץ לספק באמצעות האימייל בלבד. בהתאם לכך, באחריות המפיץ לוודא שהאפיון של כל שירות שמוזמן מהספק אכן מכיל את כל המידע הנדרש לשם אספקת השירותים והתוצרים הכלולים בפרויקט לרבות כל מידע, דגש או הסבר שעל הספק להביא בחשבון וזאת לפני שהספק מתחיל בעבודה על התוצרים.
 2. במסגרת תכנית המפיצים, טופס האפיון שמולא והוגש עבור כל פרויקט מגיע ישירות לספק. הספק יצור את התוצרים בהתאם למידע המופיע באפיון ויגיש את התוצרים ישירות למפיץ. בהתאם לכך, באחריות המפיץ להסביר מראש ללקוחותיו שלא ניתן יהיה להוסיף מידע לאפיון ולבקש שינויים בתוצרים בהתבסס על מידע או על הנחיות חדשות לאחר שהתוצרים כבר נוצרו. על המפיץ לא רק לציין עובדה זו בפני לקוחותיו, אלא לוודא כי הנושא הובן על ידם. וזאת לשם תיאום ציפיות לגבי אופי התהליך. הספק לא יישא באחריות עקב חוסר הבנת אופי השירות מצד לקוח של מפיץ, שהובילה לחוסר מרוצות מצדו. על כן, על המפיץ להתעכב עם הלקוח על נקודה זו ובנוסף לכך גם להבהיר ללקוח את מהות אחריות התיקונים, כמפורט להלן.
 3. הספק מעניק למפיץ אחריות תיקונים, שאותה רשאי המפיץ להקנות ללקוחותיו. למען הסר ספק, בין אם במסגרת אחריות התיקונים ובין אם לא במסגרתה, מפיצים מסוימים ולקוחות מסוימים של מפיצים עשויים להסיק או להניח כי לאחר שהתוכן הוגש, ניתן יהיה לבקש בו שינויים ותיקונים שאינם מפורטים באפיון שהוגש לספק טרם אספקת השירותים ו/או יצירת התוצרים. הספק מבהיר בזאת כי לא כך פני הדברים – וכי על המפיץ להבהיר זאת ללקוחותיו טרם הזמנת השירות מאת הספק, ולוודא שהלקוחות פועלים לאור המפורט בסעיף ג' לתנאי שימוש אלה, שמבהיר את אופי אחריות התיקונים שניתנת על ידי הספק.
 4. באחריות המפיץ להבהיר ללקוחותיו כי השימוש בתוצרים וכל השלכה של השימוש בתוצרים הם באחריותם הבלעדית של לקוחותיו, כמפורט בסעיף טו' בתנאי שימוש אלה.
 5. התקשורת בין המפיץ לבין הספק תתקיים באמצעות האימייל. נציגי הספק לא יקיימו שיחות טלפון במטרה לאפיין פרויקט או לקבל הנחיות מאת המפיץ. כל ההנחיות, הבקשות והשאלות הרלוונטיות לפרויקט או לאופן הפעילות בתכנית המפיצים חייבות להגיע אל הספק באמצעות המייל ו/או באמצעות טופס האפיון שהונפק למפיץ מאת הספק, ולא באף אמצעי תקשורת אחר.

כד. הספק לא יישא באחריות בגין כל תלונה, טענה או הליך מכל סוג שיובאו בפני המפיץ או ינוהלו נגדו, בין אם על ידי לקוחותיו ובין אם על ידי כל גורם אחר. עוד מובהר בזאת כי ההתקשרות של המפיץ עם כל גורם אינה מחייבת את הספק מכל בחינה, והספק לא יפצה את המפיץ בשום מקרה עקב התקשרות של המפיץ עם כל גורם שהוא, לרבות התקשרויותיו של המפיץ עם לקוחותיו ו/או התקשרויותיו של המפיץ עם הספק.

כה. הספק רשאי לשנות בכל עת את תנאי תכנית המפיצים ו/או את התמחור הכללי ו/או את התמחור למפיצים ו/או את אופי אספקת השירות והתוצרים מצדו. באחריות המפיץ לעקוב אחר הודעות הספק בנושאים אלו, כאשר אלו מפורסמות.

כו. הספק יקבל בקשות והנחיות מאת המפיץ אך ורק באופן כתוב מאת כתובת המייל שאיתה נרשם המפיץ לשירות, וזאת כדי להגן על המפיץ מפני התערבות של גורמים שרוצים ברעתו. על כן, לא יתקבלו כל הנחיות לביצוע בטלפון ועל כל המידע לעבור מאת המפיץ אל הספק בצורה כתובה. המפיץ רשאי לקבוע כתובות מייל נוספות שמולן הספק רשאי לנהל תקשורת בנוגע לפרויקטים שמקדם הספק עבור המפיץ, ולשם כך נדרש המפיץ לאשר במייל מאת הכתובת שאיתה נרשם לתכנית כי כתובת מייל נוספות אלו רשאיות להעביר הנחיות לספק. מובהר בזאת כי המפיץ אחראי לכל הודעה או הנחיה כתובה מאת כתובת המייל שאיתה נרשם המפיץ לתכנית ו/או כתובות המייל הנוספות שאושרו על ידי המפיץ לתקשורת עם הספק, כפי שמתואר בסעיף זה. המפיץ לא יבוא בכל טענה כלפי הספק עקב פעולת הספק לאור הנחיה או בקשה או פנייה כתובה מאת כתובת המייל שאושרו על ידי המפיץ, או מאת כתובת המייל שאיתה נרשם המפיץ לתכנית המפיצים.

כז. בעת הצטרפות לתכנית המפיצים, מפיץ מכיר בכך כי ההתקשרות בינו לבין הספק תחת תוכנית המפיצים אינה מחייבת את מי מהצדדים לקיים עסקאות על בסיס שוטף או ארעי, וכי כל התקשרות עסקית בין הספק לבין המפיץ או בין המפיץ לבין הספק כפופה להסכמת שני הצדדים בכל פרויקט מחדש, כולל תיאום ציפיות בפרויקטים מסוימים גם אם הושגו כבר הבנות בין הספק והמפיץ בפרויקטים אחרים. במקביל לכך, הספק רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לסגור את חשבון המפיץ ו/או להפסיק את פעולת המפיץ מול הספק באופן חד צדדי גם אם לא ניתנה למפיץ כל התראה מוקדמת אודות כך, או כל הודעה אודות כך, כולל בדיעבד. המפיץ מצדו אינו מחויב לעבוד מול הספק או לרכוש ממנו כמות כל שהיא של תוצרים או לבצע כל הזמנה מאת הספק, ואינו מחויב להעביר לספק הודעה מוקדמת או הודעה בדיעבד על הפסקת ביצוע הזמנות מצדו.

כח. הספק שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל פרויקט או לבטל פרויקט שהוזמן על ידי המפיץ, אם לפי שיקול דעתו של הספק ישנה מניעה כל שהיא להצלחת הפרויקט או ליישומו, וזאת לרבות אך לא רק במקרים שבהם לפי שיקול דעתו של הספק אין די מידע כדי לספק את התוצר, או שמוטלת ספק בחוקיות הנושאים שבהם נוגעים התוצרים שהוזמנו, או שהנושאים שעליהם יתבססו התוצרים הם טכניים או מורכבים מדי מכדי לספק תוצרים שיענו על הצורך של לקוחותיו של המפיץ, וכן מסיבות נוספות שנובעות משיקול דעתו הבלעדי של הספק. פעולת הספק על פי סעיף זה נועדה למנוע חוסר מרוצות מצד לקוחות המפיץ, ופגיעה הן במוניטין של המפיץ והן במוניטין של הספק. לשם הבהרה, הספק מעניק שירותים שנועדו לסייע לעסקים לשווק את השירותים והמוצרים שלהם, ולא עוסק בכתיבה טכנית מכל סוג. אם התוצרים שמזמין המפיץ עבור לקוח מסוים אמורים להכיל מידע טכני, הספק יוכל לקבל את המידע ישירות מהמפיץ (שיוכל לקבל את המידע האמור ישירות מהלקוח שלו) ובמקרה כזה הספק יוכל לשלב את המידע בתוצר, ללא ווידוא תקינותו או התאמתו למסרים השיווקיים והאחרים שכלולים בתוצרים.

כט. הפעולות שמבצע הספק נשענות על שילוב של מערכות טכנולוגיות שונות, כגון טפסים, גיליונות אלקטרוניים, דואר אלקטרוני, אחסון וגיבוי בענן, קוד תוכנה למשימות ייעודיות, אפליקציות, מערכות תקשורת ומחשבים ועוד. המפיץ מצהיר בעת הצטרפותו לתכנית המפיצים כי מובן לו שבמערכות טכנולוגיות עשויות להתרחש תקלות מפעם לפעם, וכי הספק לא יישא באחריות על עיכובים, תקלות או קצרים בתקשורת שמקורם בשימוש במערכות טכנולוגיות אלו ואחרות, או בטעות אנוש המתרחשת בעת שימוש במערכות טכנולוגיות אלו ואחרות.

ל. הספק שומר לעצמו את הזכות לא לאשר הרשמה של מפיץ לתכנית המפיצים בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

אורך וכמות מינימליים להזמנה

לא. הספק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להגדיר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי את אורך ואת כמות התכנים שהם המינימום למכירה בכל פרויקט או עסקה. הספק רשאי לסרב ליצור כמות נמוכה של תוצרים מזו שהגדיר הספק משיקוליו שלו, וכן לבטל עסקה שכבר בוצעה עקב חוסר נכונות של הספק ליצור את הכמויות שהוזמנו בפרויקט ספציפי – או משיקולים אחרים של הספק הרלוונטיים לאורך ו/או לכמות שבהזמנה. בהקשר זה, על המשתמש להביא בחשבון כי:

 1. ככלל, הספק לא מוכר תכנים בודדים, אלא במסגרת מבצע ההיכרות (המוגבל לפריט תוכן אחד בלבד ללקוח) או בכפוף לשיקול דעת הספק ובהתאם ליכולתו ולהעדפותיו, לפי המקרה.
 2. במסגרת בנק מילים, המינימום להזמנה הוא 25 מילים לפריט (בהקשר של סעיף זה, פריט משמעו פסקה, משפט, או טקסט מוגדר מכל סוג). לשם המחשה, אם הלקוח מזמין מהספק כותרת באורך של 7 מילים, ינכה הספק 25 מילים מהיתרה של הלקוח בבנק המילים שרכש.
 3. הספק רשאי להגדיר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מהו אורך התוכן המינימלי להזמנה עבור הצורך שהגדיר הלקוח. הספק רשאי לסרב להזמנות שלפי שיקול דעתו הבלעדי של הספק אינן עומדות באורך המינימלי שהספק מתכוון לכתוב בפרויקט מסוים, או רואה לנכון כאורך המומלץ לתוצר ספציפי או לכל תוצרי הפרויקט בכלל.
 4. אם הסכים הספק בעבר לבצע פרויקט שכולל כמות תוצרים מסוימת או הסכים ליצור תוצרים באורך מסוים, לא יוכל הלקוח לראות בכך אישור גורף להסכמת הספק לבצע פרויקט אחר בעתיד, בין אם בתנאים דומים, בתנאים זהים או בתנאים שונים לחלוטין.
 5. אף שהספק מאפיין את הצורך של הלקוח מראש, עדיין במקרים מסוימים עשוי הספק לגלות לאורך שלבי העבודה על הפרויקט כי אין די מידע או שחסרים משאבים אחרים כדי ליצור תוצרים באורך ו/או בכמות שהזמין הלקוח. במקרה כזה, יעדכן הספק את הלקוח בכך – ואם התוצר עונה בכל זאת על הצורך של הלקוח, יזכה הספק את הלקוח בהפרש, או שיגיע עם הלקוח להבנה כיצד להשלים את החסר כדי שהתוצר אכן יתאים לצורך של הלקוח, הכל לפי נסיבות המקרה ויכולות הספק.
 6. הספק שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתו וללא תשלום נוסף, להאריך את התוכן שהזמין הלקוח כדי לענות על הגדרות מסוימות שבאפיון או כדי להתאים את התוצרים למטרתם. אם הלקוח מעוניין להגביל את הספק כך שלא יכתוב מעבר לכמות המילים שהוזמנה על ידי הלקוח, על הלקוח לעדכן בכך את הספק מראש.

הסכמת הספק לקבל פרויקט

לב. הספק שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל פרויקט או לבטל פרויקט שהוזמן על ידי משתמש או לקוח, אם לפי שיקול דעתו של הספק ישנה מניעה כל שהיא להצלחת הפרויקט או ליישומו, וזאת לרבות אך לא רק במקרים שבהם לפי שיקול דעתו של הספק אין די מידע כדי לספק את התוצר, או שמוטלת ספק בחוקיות הנושאים שבהם נוגעים התוצרים שהוזמנו, או שהנושאים שעליהם יתבססו התוצרים הם טכניים או מורכבים מדי מכדי לספק תוצרים שיענו על הצורך של הלקוח, וכן מסיבות נוספות שנובעות משיקול דעתו הבלעדי של הספק. פעולת הספק על פי סעיף זה נועדה למנוע חוסר מרוצות מצד המשתמשים, ופגיעה הן במוניטין של המשתמש והן במוניטין של הספק.

במאמר מוסגר, יצוין כי הספק מעניק שירותים שנועדו לסייע לעסקים לשווק את השירותים והמוצרים שלהם, ולא עוסק בכתיבה טכנית מכל סוג. אם התוצרים שמזמין הלקוח אמורים להכיל מידע טכני, הספק יוכל לקבל את המידע ישירות מהלקוח ובמקרה כזה הספק יוכל לשלב את המידע בתוצר, ללא ווידוא תקינותו או התאמתו למסרים השיווקיים והאחרים שכלולים בתוצרים. אם הלקוח רוצה שהספק ישלב את המידע במקומות ספציפיים בגוף התוכן, עליו להגדיר זאת באופן מדויק באפיון.

שירותי הגהה המוצעים ו/או ניתנים על ידי הספק

 1. אם הספק מציע למשתמש שירותי הגהה בהתבסס על סריקת אתר פעיל, הספק משתדל לספור רק שורות ייחודיות. לשם הבהרה, הספק מעביר את התוכן באלגוריתם שמשווה כל פסקה לפסקאות אחרות בתוכן – וסופר רק את כמות המילים אשר בפסקאות שנמצאו פעם אחת בלבד בגוף התוכן, כך שאם פסקה מופיעה יותר מפעם אחת היא לא תיספר שוב. בהקשר זה, פסקה באתר עשויה להיות מורכבת ממילה בודדת אחת או יותר מכך, תלוי באופן בניית אתר הספציפי שנסרק. יחד עם זאת, אם הספק מציע למשתמש שירותי הגהה בהתבסס על תוכן או טקסט שמעביר המשתמש לספק, אזי ההצעה של הספק תתבסס על כמות המילים שהעביר המשתמש לספק, ללא סינון שורות ייחודיות כמתואר בסעיף זה.
 2. בעת הזמנת שירותי הגהה, המשתמש מצהיר כי הוא מבין שספירת כמות המילים שבגוף הטקסט אינה נערכת באופן ידני, אלא מתבססת על כלים ועל אלגוריתמים ממוחשבים. על המשתמש להביא בחשבון כי כלים שונים סופרים את כמות המילים באופן שונה וכי עשוי להיווצר פער בין כמות המילים שנספרה על ידי הספק לבין כמות המילים שנספרו באמצעים אחרים. במידה וחלה טעות בספירת כמות המילים על ידי הספק, יעביר הספק ללקוח זיכוי יחסי בהתאם לאותו הפער – וכן יבחן הספק מהיכן נובע הפער על מנת שספירת המילים האוטומטית תתרחש באופן תקין.
 3. עוד מצהיר הלקוח כי מובן לו שכלי הסריקה של הספק מצליחים להוציא ברוב המקרים את כלל הטקסט של העמוד, מכלל העמודים שבאתר, אך בהחלט ייתכן כי חלקים מהטקסט שבאתר לא הצליחו להיסרק באמצעות הכלים של הספק, וכי אין בהצעת הספק או בשירותי הספק משום התחייבות כי כלל הטקסט של האתר אכן עבר הגהה, או נסרק, אלא רק הטקסט שהצליח להיסרק ושכמות המילים שבו הכתיבה את גובה הצעת המחיר הוא הטקסט שהספק פועל עליו לשם תיקוני הגהה כאמור בסעיף זה. אם לאחר הסריקה ו/או ההגהה יתברר כי חלק מהטקסט שבאתר הלקוח לא נסרק – וכתוצאה מכך לא נכלל בהצעת המחיר מלכתחילה – יוכל הספק לעדכן את הצעת המחיר כך שיכלול גם את הטקסט החסר, וזאת בכפוף ליכולת של הספק לדלות את הטקסט החסר באמצעות כלי הסריקה שאיתם פועל הספק, או לכך שהלקוח יעביר לספק את הטקסט החסר לשם ספירת כמות המילים והתאמת הצעת המחיר. מובהר בזאת שבמקרה שהלקוח מעביר לספק את הטקסט, כמות המילים שמעביר הלקוח היא זו שתכתיב את גובה הצעת המחיר, ולא ספירת שורות ייחודיות כמתואר בסעיף זה, נקודה 5 לעיל.
 4. ההצעה לשירותי הגהה מטעם הספק היא עבור הגהה בסיסית, המטפלת בנושאים רוחביים באופן גורף, כגון איתור ותיקון רוחביים לאורך המסמך של ניסוחים שגויים, ביטויים שגויים, טעויות הקלדה, בעיות ריווח בין מילים וסביב סימני פיסוק, מילים צמודות חוזרות, סימני פיסוק כפולים ודוגמאות נוספות ספציפיות לכל פרויקט, הרלוונטיות לכל תוכן באשר הוא ו/או לתוכן מסוים ונבדל. אם המשתמש מעוניין בשירות מורכב ומדוקדק יותר – הכולל גם עריכה של ניסוחים מסוימים וכן מערב קופירייטר בתהליך העריכה כדי לחדד מסרים שיווקיים ולטפל גם בטעויות הגהה מתקדמות – אזי הספק מציע שירותי עריכת תוכן שיווקי, שעשויים להתאים יותר למטרות אלו.
 5. מובהר בזאת כי כל פעולת הגהה ו/או עריכה באשר היא עשויה עדיין להשאיר טעויות מסוימות שחמקו מעיני אנשי המקצוע ו/או הכלים הנלווים הפועלים בשירות הספק. במקרה שנמצאו טעויות הגהה נוספות בתוכן שהספק כבר ביצע בו הגהה, אזי על פי דרישת המשתמש מתחייב הספק לתקנן וכן להעביר את התוכן של המשתמש הגהה נוספת ללא עלות.
 6. עוד מובהר בזאת כי ההצעה שהספק מגיש לשירותי הגהה לתכני האתר כוללת רק את כמות המילים שהכלים האוטומטיים של הספק מצליחים להוציא מהאתר. לחלופין, ביכולת המשתמש להעביר לספק את התוכן להגהה בקבצי Word מסודרים ולקבל הצעה לפי כמות המילים שבקבצים. במקרה כזה התוכן לאחר הגהה יוחזר למשתמש באותו המבנה ובאותו העיצוב שעל פיהם הוגש.
 7. מודגש בזאת כי בעת שהספק מעביר את התוכן מאתר הלקוח אל מחשבי הספק, התוכן עובר באמצעות כלים אוטומטיים המקבלים את הטקסט כפי שהוא מוגדר בקוד של האתר. בשל כך, אם בקוד האתר הטקסט מופיע במבנה שאינו תקין, ייתכן שהטקסט לאחר הגהה יוחזר ללקוח גם כן באותו המבנה. הכוונה בסעיף זה לסידור הטקסט בגוף העמוד, להיררכיה בין הכותרות, לאופן פיזור הפסקאות, הרשימות הממוספרות ורשימות הבוּלטים (רשימה בצורת נקודות).
 8. לשם הבהרה, הטקסט שעובר מהאתר של הלקוח למחשבי הספק לפני ההגהה עשוי לעתים להגיע במבנה שונה מכפי שהוא מופיע בעת הגלישה באתר. המשמעות של מקרה כזה היא שישנה תקלה בהגדרות הטקסט באתר של הלקוח, ועצם השוני המובחן באופן סידור הטקסט בין זה המופיע על גבי המסך לבין זה שמופיע בתוך המסמך שהספק יגיש ללקוח לאחר הגהה הוא אינדיקציה לכך שצריך לתקן את הגדרות הטקסט בעמוד הספציפי שבו מבנה הטקסט נראה שונה.
 9. למען הסר ספק, בעת ביצוע ההגהה פועל הספק על גבי מסמכי Word של מיקרוסופט עם סיומת docx, והתוכן לאחר הגהה יוחזר למשתמש על גבי קבצים מסוג זה. הספק לא מזין את התוכן לאחר הגהה לאתר כל שהוא ולא מחיל את תיקוני ההגהה על גבי כל פלטפורמה שהיא, למעט מסמכי Word כאמור.
 10. עוד למען הסר ספק, שירותי הגהה כוללים אך ורק אלמנטים של טקסט פשוט, ולא טקסט המוכל בתוך תמונות או כל צורה אחרת שאינה טקסט פשוט.

ביטול עסקה

לג. הלקוח מבין כי משהופקה חשבונית עבור התשלום והספק קולט את הלקוח ומקדיש משאבים לפעילות מול הלקוח, לרבות הימנעות מהליכים לגיוס לקוחות נוספים אך לא רק, אזי במקרה כזה רשאי הלקוח לבקש לבטל את העסקה כאשר כל החזר כספי יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הספק והספק לא מתחייב לבצע החזר כספי כל שהוא ללקוח.

 1. עד לקבלת חשבונית עבור התשלום, רשאי הלקוח לבקש לבטל את העסקה בכל שלב ולקבל החזר כספי בקיזוז עמלות ששולמו על ידי הספק וכן בקיזוז 100 ש"ח או 10% מגובה העסקה, לפי הנמוך ביניהם.
 2. אם סכום העסקה קטן מ-100 ש"ח, לא יבוצע כל החזר גם אם טרם הופקה חשבונית.
 3. על בקשת הביטול להגיע במייל בלבד לכתובת info@doctorwords.co.il או למנהל הפרויקט שהתכתב עם הלקוח בנוגע לעסקה המדוברת.
 4. על הבקשה להגיע מאת כתובת המייל של מבצע ההזמנה, תוך שליחת הבקשה מאותה כתובת מייל שבה השתמש הלקוח בעת שביצע את ההזמנה.
 5. באחריות הלקוח לוודא שבקשת ביטול העסקה התקבלה אצל הספק ושנציגי הספק מודעים לה ומטפלים בה.
 6. מובהר בזאת כי מילוי והגשת מסמך האפיון על ידי הלקוח הם חלק אינטגרלי מתהליך קליטת הלקוח לעבודה, כפי שמוצהר באתר ו/או בתנאי שימוש אלו ו/או בהתכתבות עם הלקוח טרם ביצוע העסקה.
 7. למען הסר ספק, בעת ביצוע העסקה, מתחייב הלקוח להגיש את האפיון בטופס שישלח אליו מאת הספק. על כן, אי מילוי אפיון על ידי הלקוח אינו עילה מהווה לביטול עסקה.
 8. תשובת הספק לבקשת הביטול תגיע בתוך 14 ימי עסקים.

פרטיות

לד. הספק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמעביר הלקוח לספק. הספק לא יעביר את פרטי ומידע הלקוח לגורם שלישי, אלא ישתמש בפרטים אך ורק כדי להוציא לפועל את ההזמנה של הלקוח ולשלוח ללקוח הודעות. כמו כן, בתלות בהגדרות הדפדפן שלך ובפלטפורמות חיצוניות המשולבות באתר, ייתכן שהגלישה באתר תכלול עוגיות ("Cookies") ואמצעים דומים ו/או אחרים הנהוגים באתרי אינטרנט, או כאלו שנדרשים למטרת פעילות האתר או פעילותה של אחת מהפלטפורמות החיצוניות המשולבות בו.

לה. מנהלי הפרויקטים והאתר מתקשר באופן שוטף עם הלקוחות ועם המשתמשים באתר. תקשורת זו היא במסגרת מתן שירות כהמשך ישיר לפנייתו של המשתמש אל הספק בדרך כל שהיא ו/או כהמשך ישיר לפעולה שביצע המשתמש באתר (כולל, אך לא רק, ביצוע הזמנה, בקשת דדליין ספציפי, מילוי טופס אפיון ועוד) ו/או בהקשר למידע מכל סוג שלמיטב שיקול דעתו של הספק רצוי להציף בפני המשתמש (כולל, אך לא רק, טעויות כתיב, טעויות הגהה או טעויות הקלדה שזיהה הספק ו/או סיבות ומקרים נוספים שזיהו הכלים, תוכנות המחשב או האלגוריתמים אשר מפעיל הספק ו/או שזיהה קבלן משנה מטעם הספק ו/או שזיהה נציגו של הספק בהקשר שנוגע למשתמש ועוד). זוהי תקשורת שאינה פרסומית ואינה שיווקית, אלא נגזרת מהאינטראקציה שקיים המשתמש עם האתר ו/או עם הספק ומתבצעת במסגרת שירות מקצועי שמעניק הספק לכלל המשתמשים. המשתמש יכול בכל עת להשיב לספק במסגרת תקשורת זו ולציין כי הנושא הנדון אינו רלוונטי – אך בהיעדר עדכון כזה, רשאי הספק לנסות וליצור קשר עם המשתמש במועדים אחרים. השימוש באתר וכל אינטראקציה בינך, המשתמש, לבין האתר ו/או הספק מותנים בהסכמתך לקבלת מסרים מאת הספק כמתואר בסעיף זה.

לו. במקביל לאמור בסעיף לג', מעת לעת, פונה הספק למשתמשי האתר וכן ללקוחות קיימים באמצעות דיוור פרסומי במסגרת רשימת תפוצה ו/או בדרכים אחרות, על מנת להודיע על שינויים או על חידושים שלראיית הספק כדאי להציג בפני המשתמשים, כמו גם על מבצעים, על הנחות או על הצעות משתלמות. במקרה כזה, משתמש שאינו מעוניין לקבל דיוור פרסומי זה יוכל להסיר עצמו באמצעות לחיצה על הקישור שנמצא בתחתית המייל, סמוך לסופו כמקובל בתחום. השימוש באתר וכל אינטראקציה בינך לבין האתר ו/או הספק מותנים בהסכמתך לכך.

נגישות האתר

לז. לעיון בהצהרת הנגישות – לחצו כאן.

יצירת קשר

לח. למידע נוסף, לבירורים ולשאלות ניתן לפנות ישירות לספק באמצעות כתובת המייל info@doctorwords.co.il או באמצעות טופס יצירת קשר. הספק לא מתחייב להשיב להודעות שיתקבלו בכל דרך אחרת.